Általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató

Általános szerződési feltételek

 

Az elearning.hepa.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01 10 049939; adószám: 26502887-2-41; székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.; a továbbiakban Üzemeltető vagy Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Felhasználási feltételek vagy Tájékoztató) tartalmát.

A Honlap lényege Üzemeltető vagy Üzemeltető által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező oktatási anyagok hozzáférhetővé, vagy elérhetővé tétele.

1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felhasználó az internetes Honlapon történő regisztrációval, illetve a megfelelően kitöltött adatlap elküldésével automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeket. Üzemeltető bármikor jogosult a Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról bejelentkezés után a nyitó oldalon hirdetmény formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Honlap bármely szolgáltatásának használatával, továbbá a Honlap látogatásával Felhasználó elfogadja a Felhasználási feltételek módosítását.

A jelen Felhasználási feltételek nem vonatkoznak az elearning.hepa.hu weboldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

A Honlapon található tananyagok elérése regisztrációhoz kötött. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely Felhasználó felé megtagadja.

A Szolgáltatás, valamint a Honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában Üzemeltető szellemi alkotása. A Honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Tájékoztató betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Tájékoztató rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Honlapot, Üzemeltető jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.

A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.

Más weboldalakra mutató linkek

Idegen oldalakra mutató hivatkozások vagy utalások („LINKEK“) esetén Üzemeltető elhatárolódik azok tartalmától. A felelősséget ezeknek az oldalaknak a szolgáltatója viseli.

Felhasználó a képzésre jelentkezőként (a továbbiakban: Felhasználó) a regisztrációval a külön feltüntetett jelölőnégyzet megjelölésével fogadja el a jelen feltételeket.

Süti (cookie-k) tájékoztató

Jelen tájékoztató az elearning.hepa.hu oldalon használt sütikre vonatkozik.

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a Honlapon keresztül, a Honlap használatával kerülnek a látogató számítógépére úgy, hogy azokat a látogató internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már látogatótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik látogató előzetes hozzájárulását. Ezekről a Honlap a látogató első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – Adatkezelő az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja látogatót és kéri látogató hozzájárulását.

Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a látogató hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a Honlap esetleg nem az elvárt módon működik.

Adatkezelő által alkalmazott sütik:

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer sütik

NETLEARN
_csrf

nem igényel

a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

honlap működésének biztosítása

böngésző session vége

nyomkövető süti

_identity
cookieconsent_status

igényel

személyre szabáshoz

Felhasználó beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

 

14 nap

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

-

 

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

 

 

1 perc - 2 év között

 

Budapest, 2019. december

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Lényeges fogalmak, meghatározások
  1. A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
  2. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  5. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  6. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  7. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
  8. Érintett: az a magánszemély, akinek az adatait a regisztrációkor a Felhasználó regisztrációjánál kezelik.

   

 2. Az adatkezelők adatai
  Neve: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
  Cégjegyzéket vezető bírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  Cégjegyzékszáma: 01 10 049939
  Elérhetőség: info@hepa.hu
  – továbbiakban: „Adatkezelő”-
  Neve: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
  Székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
  Cégjegyzéket vezető bírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  Cégjegyzékszáma: 01-09-327932
  Elérhetőség: info@ced.hu
  – továbbiakban: „Adatkezelő”-

  Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye: Magyarország.

  Adatkezelő kötelezettséget vállal a jelen adatvédelmi tájékoztató mindenkori betartására.

   

 3. Az adatfeldolgozó adatai

  Neve: COMTRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  Székhelye: 3530 Miskolc, Kisavas I. sor 4.

  Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: rendszer üzemeltetés és terméktámogatás.

   

 4. Adatkezelési alapelvek:

  Az adatkezelő az adatkezelés során az alábbi alapelveket követi:

  1. Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a számára átláthatóan kezeli.
  2. Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, valamint a kezelt személyes adatok csak a szükségesre korlátozódnak és azokat Adatkezelő nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.
  3. Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy Felhasználó csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
  4. Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

   

 5. A feltételek elfogadása
  1. Felhasználó a képzésre jelentkezőként (a továbbiakban: Felhasználó) a regisztrációval a külön feltüntetett jelölőnégyzet megjelölésével fogadja el a jelen feltételeket. Jelentkezőként köteles hiteles adatokat megadni a jelentkezési folyamat során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be.
  2. 2. A nem megfelelően karbantartott adatokért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Üzemeltető felelősséget nem vállal.

   

 6. A kezelt adatok köre
  1. Felhasználó akként tud regisztrálni, hogy a gazdaság társaság nevén és adószámán túl, amelyet képvisel, illetve amelynek foglalkoztatásában áll, megadja az Érintett alábbi személyes adatait is: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám. Adatkezelő ezen adatokat kezeli, adatbázisában tárolja, és további kapcsolattartás céljára felhasználhatja.
  2. Adatkezelő kizárólag a képzésben résztvevők esetében kezeli a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat.
  3. Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja – illetve egyes esetekben a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett sütit (cookie) helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie fogadás látogatói, felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja a látogatót, felhasználót ennek ellenkezőjéről.

   

 7. Adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és a Felhasználó jogos érdeke. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

  Az adatkezeléshez kapcsolódóan az Adatkezelő az alábbi érdekmérlegelési tesztet végzi:

  1. Az Adatkezelőnek és a Felhasználónak is érdekében áll az, hogy az Adatkezelő a Felhasználót minél gyorsabban és teljesebb körűen tudja tájékoztatni.
  2. A gyors, hatékony, teljeskörű tájékoztatáshoz szükséges tárolni az alábbi adatokat: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, ezeknek az adatoknak a kezelése teszi lehetővé.
  3. Az Érintettnek az érdeke az, hogy a személyes adatait minél szűkebb körben, a visszaélést elkerülve kezeljék. Ugyanakkor ezek az adatok az Érintett munkahelyhez kötődő személyes adatai, és – amennyiben lehetséges – nem érintik az Érintett otthoni magánszféráját.

   

 8. Az adatkezelés céljai
  1. Felhasználó Honlapon történő regisztrációja.
  2. A kapcsolattartás és az igénybevett szolgáltatással kapcsolatos értesítések kiküldésének lehetősége.
  3. A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k kizárólag a felhasználó számítógépe azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe.

   

 9. Az adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás
  1. Az Érintett adatait Adatkezelő harmadik személy részére a jelen pontban megjelöltek kivételével nem továbbítja.
  2. Adatkezelő egyéb adatot, illetve adatokat egyéb célból nem hoz nyilvánosságra.
  3. Az Adatkezelő az adatokat a saját CRM rendszerébe feltölti, amihez az Adatkezelőn kívül hozzáfér az alábbi társaság is:
   Neve: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
   Székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
   Cégjegyzéket vezető bírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
   Cégjegyzékszáma: 01-09-327932
   Elérhetőség: info@ced.hu
   – továbbiakban: „CED”-

   A CED a CRM-ben történő adatkezelésről külön adatkezelési tájékoztatót készít.

   

 10. Az adatkezelés időtartama és a Felhasználók jogai
  1. Adatkezelő a regisztráció során megadott adatokat a projekt lezárultáig kezeli.
  2. Adatkezelő az átlátható adatkezelés követelményének biztosítása érdekében, az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés tényéről, továbbá, hogy az adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célból, mértékig és ideig kezeli.
  3. Az Érintett bármikor kérelmezheti:
   1. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
   2. a tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
   3. a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, valamint
   4. a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

    Mindezeken felül az Érintettet megilleti az adatok adathordozhatóságához való jog, továbbá az Érintett jogosult tiltakozni az automatizált adatkezelés és a profilalkotás ellen.

  4. A törlésre irányuló szándék közlése az Adatkezelő székhelyére (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) történő törlésre irányuló írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldésével történik. A törlésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell az Érintett regisztráció során megadott adatait a beazonosítás céljából. Az Adatkezelő a törlés feltételeit a GDPR 17. cikkének megfelelően megvizsgálja, és ha szükséges, akkor törli az Érintett adatait.
  5. A személyes adatoknak az érintett kérésére történő törlése esetén is jogosult az Adatkezelő statisztikai célból az álnevesített személyes adatok kezelésére. Az Adatkezelő jogosult továbbá olyan személyes adatok kezelésére is, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható.

   

 11. Jogorvoslat

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen az Infotv., illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

  Az érintett panasszal élhet és eljárást kezdeményezhet a felügyelő hatóságnál:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Telefax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  URL: http://naih.hu

   

 12. Az adatkezelő tevékenységére irányadó főbb jogszabályok
  • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve annak az ombudsmani időszakában közzétett ajánlásai
  • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.)
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv. tv.)
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.)

   

 13. Adatkezelési tájékoztató módosítása

  Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az elearning.hepa.hu honlapon történik.